ALGEMENE VOORWAARDEN Hedendaagse Hippies

Definities
Hedendaagse Hippies: Hedendaagse Hippies, gevestigd te Zwolle onder KvK nr. 77063112.
Klant: degene met wie Hedendaagse Hippies een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Hedendaagse Hippies en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Hedendaagse Hippies.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Hedendaagse Hippies hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Hedendaagse Hippies hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Hedendaagse Hippies te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hedendaagse Hippies niet kon voorzien
ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Hedendaagse Hippies vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hedendaagse Hippies, geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Hedendaagse Hippies een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken,
zijn overeengekomen.

8. Hedendaagse Hippies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Hedendaagse Hippies de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11. Hedendaagse Hippies heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Hedendaagse Hippies prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Hedendaagse Hippies op te zeggen indien hij niet akkoord
gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Hedendaagse Hippies mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
bedrag verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Hedendaagse Hippies de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.

4. Hedendaagse Hippies behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hedendaagse Hippies gerechtigd een rente van 1%
per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor
een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Hedendaagse Hippies.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hedendaagse Hippies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Hedendaagse Hippies op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hedendaagse Hippies, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hedendaagse Hippies te betalen.

Recht van reclame

1.Zodra de klant in verzuim is, is Hedendaagse Hippies gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van
de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Hedendaagse Hippies roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Hedendaagse Hippies, tenzij partijen hierover andere
afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– het product geen los tijdschrift of losse krant is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Lotje@hedendaagsehippies.nl

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Hedendaagse Hippies, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Hedendaagse Hippies indien de volledige bestelling
wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor
terugbetaling in aanmerking komen, zal Hedendaagse Hippies deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het
tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product
tijdig aan Hedendaagse Hippies heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Hedendaagse Hippies kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich
houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hedendaagse Hippies heeft voldaan, tenzij
de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Hedendaagse Hippies.

3. Hedendaagse Hippies is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van
het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Hedendaagse Hippies te
verrekenen met een vordering op Hedendaagse Hippies.

Eigendomsvoorbehoud

1. Hedendaagse Hippies blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Hedendaagse Hippies op grond van wat voor met Hedendaagse Hippies
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Hedendaagse Hippies zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.

4. Indien Hedendaagse Hippies een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Hedendaagse Hippies het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Hedendaagse
Hippies enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Hedendaagse Hippies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Hedendaagse Hippies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Hedendaagse Hippies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Hedendaagse Hippies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Hedendaagse Hippies.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Hedendaagse Hippies de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Hedendaagse Hippies redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Hedendaagse Hippies en de klant wordt aangegaan voor de duur van 5 Weken, tenzij uit de
aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Hedendaagse
Hippies schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Hedendaagse Hippies ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Hedendaagse Hippies waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
Hedendaagse Hippies schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim
houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Hedendaagse Hippies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Hedendaagse Hippies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Hedendaagse Hippies geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Hedendaagse Hippies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Hedendaagse Hippies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Hedendaagse Hippies uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Hedendaagse Hippies
in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
Hedendaagse Hippies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Hedendaagse Hippies.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hedendaagse Hippies ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Hedendaagse Hippies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Hedendaagse Hippies verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Hedendaagse Hippies

1. Hedendaagse Hippies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Hedendaagse Hippies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Hedendaagse Hippies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.

4. Indien Hedendaagse Hippies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Hedendaagse Hippies vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Hedendaagse Hippies toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Hedendaagse Hippies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Hedendaagse Hippies in verzuim is.

3. Hedendaagse Hippies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Hedendaagse Hippies kennis heeft genomen
van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Hedendaagse
Hippies in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Hedendaagse Hippies kan worden
toegerekend in een van de wil van Hedendaagse Hippies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk-heid niet van Hedendaagse Hippies kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Hedendaagse Hippies 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hedendaagse Hippies er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Hedendaagse Hippies is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Hedendaagse Hippies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hedendaagse Hippies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Hedendaagse Hippies.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Hedendaagse Hippies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hedendaagse Hippies is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 mei 2020.